ນັບຖືການແຂ່ງຂັນ

ທຸກໆທຸລະກິດມີຄ່າໃນການໄດ້ຖືກນັບຖື

ຖ້າທ່ານກຳລັງລົງສູ້ກັບ ນັກຄາລາເຕ້ສາຍດຳມືອາຊີບ, ໃຜຮູ້ກະຕ້ອງຈຽມຕົວ. ແຕ່ນັກຕໍ່ສູ້ແນວນີ້ ມັນກະມີເຕັມເມືອງອັນຄົນໄດ້ສາຍສີດຳ. ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຫາກມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງນັກຄາລາເຕ້ສາຍດຳມາຊິງໄຊກັນ, ໃຜຈະເປັນໜຶ່ງ. ເຊັ່ນດຽວກັບທຸລະກິດ ຫຼາຍຄົນກະເຮັດການຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄືໆກັນ ແລະແມ່ນໃຜຄືທີ່ສຸດ?

ຄຳວ່ານັກຄາລາເຕ້ສາຍດຳ, ກາຍເປັນຍົດທີ່ປະດັບໃຫ້. ເພື່ອໄດ້ເຫັນລະດັບຕົວທ່ານເອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ “ຢ່າປະໝາດຕົວເອງ” ມັນໝາຍເຖິງລະດັບໃນການພັກດັນ ກະຕຸ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ.

ຄູ່ແຂ່ງ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ແຄ້ນ

ບົດຮຽນນີ້ສະແດງໃຫ້ທຸລະກິດເຫັນຢ່າງດີ ເພາະວ່າການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍປານໃດ. ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫລື ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງທ່ານ. ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນ ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ, ແລະ ເດີນໄປຫາຄວາມສຳເລັດແບບໜັ້ນໃຈ.

ເວລາເຮົາວ່າໜັ້ນໃຈ,ຢ່າຫລົງໄຫຼ ຈົນກາຍເປັນຄົນອວດອົ່ງທະນົງຕົນ. ຄວາມໜັ້ນໃຈ ຫຼື ຍົດຄາລາເຕ້ສາຍດຳ ມັນແມ່ນຮູບແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ້າງຄວາມໜັ້ນໃຈໃຫ້ກັບທ່ານ. ຫນຶ່ງໃນພາກສ່ວນທີ່ ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນການນຳໃຊ້ ທັກສະທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານກ່ອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບ, ທ່ານຈະບໍ່ມີພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນ ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນທຸລະກິດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນ – ໂດຍການຄົ້ນຄ້ວາ, ການດຳເນີນງານທີ່ ຈຳເປັນເພື່ອສ້າງຂະບວນການ ແທດເໜາະກັບການເງິນ ແລະ ກົດໝາຍ, ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ – ທຸກຢ່າງກໍ່ສາມາດລົ້ມເຫລວ. ການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການວາງແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແມ່ນກຸນແຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ.

ການແຂ່ງຂັນ, ບໍ່ແມ່ນການຊິງດີຊິງເດັ່ນ. ທ່ານຄວນເຄົາລົບການແຂ່ງຂັນໃນແວດວົງທຸລະກິດ: ເຄົາລົບຕົວທ່ານເອງ, ແລະເຄົາລົບຕໍ່ການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ: ທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການແຂ່ງຂັນ. ຄູ່ແຂ່ງຈະກົ້ມຂາບຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາເອງສະເໜີ.

ໃນທຸລະກິດ, ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ເຄົາລົບຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນໃນທຸລະກິດປະເພດດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຊອກຫາໂອກາດໃນການຮ່ວມມືນຳອີກ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບອຸດສະຫະກຳ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີການໃໝ່ ໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ. ແນ່ນອນວ່າທ່ານອາດຍາດສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ແຕ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຮັບເອົາຄຸນຄ່າທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທ່ານເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ທ່ານມີຄຳແນະນຳໃດຕື່ມອີກບໍ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ຫຼື ມີປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກນີ້, ຊ່ວຍແບ່ງປັນປະສົບການນັ້ນໃນທີ່ນີ້ດ້ວຍ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳກັນ.

Exit mobile version