ຍິ່ງມານພະຈົນ ບາລະມີຍິ່ງສູງສົ່ງ

ຄວນເບິ່ງຮູບແບບການແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດ ເປັນການສ້າງລາລະມີ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

the boy climbs from bottom to top, passes an obstacle course, goes in for active sports, climbs a wooden obstacle

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ປະເມີນວ່າທຸກບ່ອນຕັ້ງແຕ່ 25 ເຖິງ 40 ເປີເຊັນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ສາມາດກັບມາດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫຼັງເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໜຶ່ງ ຂອງທ່ານແມ່ນ ການກະກຽມສຳລັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຫລື ເຫດການສຸກເສີນທີ່ມະນຸດບໍ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນ.

ປະຈຸບັນມີໄພພິບັດຫຼາຍ. ການກຽມພ້ອມສຸກເສີນສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສູນເສຍບໍລິສັດຂອງທ່ານໄປພ້ອມກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານຄວນໃຊ້ເວລາໃນການ ກວດກາຄວາມພ້ອມບໍລິສັດ ເພື່ອ ກຳນົດວ່າທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ່ທີ່ຈະພິທັກທຸລະກິດບໍ່ໃຫ້ໄປກັບໄພທຳມະຊາດ.

ນີ້ແມ່ນສອງ-ສາມວິທີທີ່ທ່ານສາມາດວາງແຜນ ສຳລັບພາວະສຸກເສີນທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນວັນໜ້າ ທີ່ບໍ່ເບິ່ງເຫັນ ວ່າອັນໃດຈະເກີດຂື້ນ.

ທ່ານລອງກຳນົດຄວາມສ່ຽງໃນຂົງເຂດຫ້ອງການຂອງທ່ານເບິ່ງ. ສະຖານທີ່ເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານມັກມີ ພາຍຸເຮີລິເຄນ, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜນດິນໃຫວ ຫຼື ລົມພະຍຸທໍເນໂດບໍ່? ທ່ານສາມາດຊື້ການບໍລິການ ຈາກສະຖາບັນປະກັນໄພ ສຳລັບທຸລະກິດເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ອາຄານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂົ່ມຂູ່ຈາກທຳມະຊາດ.

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດມັນຕ້ອງເກີດ, ເກີດມາແລ້ວທ່ານຕ້ອງແກ້ໃຫ້ໄດ້

ກວດສອບເບິ່ງເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງ

ຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດເພື່ອຮັກສາຫຼືຟື້ນຟູການ ດຳເນີນງານໃນເວລາປະເຊີນ ​ໜ້າ ກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານໄດ້ລະບຸ.ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ລະບຸເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນໃນການຮັກສາການປະຕິບັດງານໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ວາງແຜນງົບປະມານ ສຳລັບສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການອຸປະກອນນຳໃຊ້, ແລະ ວາງແຜນເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນທາງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

ວາງແຜນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງທ່ານ

ສ້າງແຜນການຫລົບໜີ ແລະຈຸດລວບລວມຂໍ້ມູນຄືກັນກັບທີ່ທ່ານຈະເຮັດກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານແຕ່ລະຄົນເຂົ້າໃຈ ແຜນການແມ່ນຫຍັງກ່ອນທີ່ຈະເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ເປັນຕົ້ນອັກຄີໄພຈະອອກທາງໃດ?

ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານ

ຖ້າທ່ານ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນລະດັບພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ, ຫລືສາກົນທີ່ ກຳນົດຄົນໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ. ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຂາຍທີ່ຢູ່ນອກເຂດຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພວກເຂົາທັນທີ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສະຖານະການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ? ໃຫ້ລາຍລະອຽດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການສັ່ງຊື້ຂອງພວກເຂົາ ຫລື ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຫ້ບໍລິການ.

ທົບທວນການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຂອງທ່ານ

ຢ່າພຽງແຕ່ສົມມຸດວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍປະກັນໄພ, ບໍ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ປະກັນໄພເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບເຫດສຸກເສີນເຫຼົ່ານີ້ແລະອື່ນໆ.

ສາງສຳຮອງ ຫຼື ຈຸດສຳຮອງ

ໂດຍຫລັກການແລ້ວ ສຳລັບບາງທຸລະກິດ, ຄວນຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳຮອງ ທຸກໆຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຕໍ່າສຸດ 100 ກິໂລແມດຈາກຫ້ອງການ ການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວນສຳຮອງຫຍັງ? ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເອກະສານສຳຄັນຕິດພັນກັບພາສີອາກອນ, ຄ່າຈ້າງ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຂາຍທີ່ທ່ານອາດຈະເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງເກັບເອກະສານ ຂອງທ່ານ. ໃຊ້ກ່ອງເງິນຝາກທີ່ປອດໄພສຳລັບສຳເນົາທີ່ສຳຄັນ.

ສ້າງຍຸດທະສາດ ສຳລັບການສື່ສານ

ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮັກສາເບີໂທລະສັບແລະທີ່ຢູ່ອີເມວ ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນອື່ນໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ສຳລັບການນຳໃຊ້ຫຼັງຈາກໄພພິບັດ. ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານກະຈາຍຂ່າວເພື່ອຮັບປະກັນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານວ່າທ່ານ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຟື້ນຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ໃຫ້ຄົນກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ການເຮັດ ມັນດີກວ່າການທີ່ຈະມີແຜນການ. ທ່ານຄວນມີແຜນການທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ແຜນການຄວນຖືກທົດສອບລອງປະຕິບັດເບິ່ງ. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໃຫ້ເວລາ ສຳລັບ ການທົດສອບແຜນການໄພພິບັດ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການທົບທວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານມີຄຳແນະນຳໃດຕື່ມອີກບໍ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ຫຼື ມີປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກນີ້, ຊ່ວຍແບ່ງປັນປະສົບການນັ້ນໃນທີ່ນີ້ດ້ວຍ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳກັນ.

 

Exit mobile version